Galego

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Presente Política de Privacidade ten por obxecto informar os usuarios do portal da internet deportes.depourense.es acerca da Política de Privacidade de Sublime Deporte y Cultura, S.L.U. A compañía Sublime Deporte y Cultura, S.L.U. (en diante SDyC), de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, o Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da LOPD, infórmalle que os datos persoais que Ud. facilite integraranse nun ficheiro titularidade de SDyC debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de levar a cabo a súa petición de orzamento ou calquera outra solicitude comercial.

Co fin de prestarlle un servizo máis personalizado, áxil e eficaz, e manterlle informado, ben por correo electrónico ou por calquera outro medio, das novidades propias de SDyC, de todos aqueles produtos e servizos novos de SDyC, e que poidan ser do seu interese, SDyC poderá proceder ao envío de comunicacións comerciais e/ou publicitarias a través de correo electrónico ou outro medio. Así mesmo, consente expresamente a que SDyC póñase en contacto con Vd. para a realización de estudos de calidade e enquisas de satisfacción. A aceptación da presente cláusula supoñerá a prestación do consentimento para que SDyC poida tratar os seus datos coas finalidades anteriormente descritas.

Se Vd. non desexa que os datos que facilitou sexan tratados con estes fins comerciais pode exercitar en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais mediante petición escrita dirixida a Sublime Deporte y Cultura, S.L.U., Rúa do Bierzo, 1A – 3ºA, 32004 Ourense, ou na dirección de correo electrónico info@sublimedeporte.com

 


 

Castellano

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La Presente Política de Privacidad tiene por objeto informar a los usuarios del portal de internet deportes.depourense.es acerca de la Política de Privacidad de Sublime Deporte y Cultura, S.L.U. La compañía Sublime Deporte y Cultura, S.L.U. (en adelante SDyC), de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, le informa que los datos personales que Ud. facilite se integrarán en un fichero titularidad de SDyC debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de llevar a cabo su petición de presupuesto o cualquier otra solicitud comercial.

Con el fin de prestarle un servicio más personalizado, ágil y eficaz, y mantenerle informado, bien por correo electrónico o por cualquier otro medio, de las novedades propias de SDyC, de todos aquellos productos y servicios nuevos de SDyC, y que puedan ser de su interés, SDyC podrá proceder al envío de comunicaciones comerciales y/o publicitarias a través de correo electrónico u otro medio. Asimismo, consiente expresamente a que SDyC se ponga en contacto con Ud. para la realización de estudios de calidad y encuestas de satisfacción. La aceptación de la presente cláusula supondrá la prestación del consentimiento para que SDyC pueda tratar sus datos con las finalidades anteriormente descritas.

Si Ud. no desea que los datos que ha facilitado sean tratados con estos fines comerciales puede ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante petición escrita dirigida a Sublime Deporte y Cultura, S.L.U., Rúa do Bierzo, 1A – 3ºA, 32004 Ourense, o en la dirección de correo electrónico info@sublimedeporte.com