Xunta de Galicia – Secretaría Xeral para o Deporte

EGAP

Rúa Madrid, 2 – 4 – Fontiñas – 2ª Andar

15781 Santiago de Compostela

A Coruña

881 996 342

881 996 343

secretaria.deporte@xunta.gal

deporte.xunta.gal

Facebook

@deporte_galego

Localización

Xunta de Galicia - S. Xeral Deporte